سلام آقا
بسه دوری از حرم بزار بیام آقا
شب و روزم رو توفکرکربلام آقا
سلام آقا
حلالم کن
میدونم دلت شکسته از دستم ارباب
خودمم اما دل به پرچت بستم ارباب
دوست دارم
گناه کردم آره حق داری میدونم اشتباه کردم
همه عمرم و جونیم رو تباه کردم
گناه کردم
نزار ازت دوربشم بدون تو می میمرم
یه اربعین نیام حرم به جون تو می میمرم