هیئت عبدالله بن الحسن با مداحی حاج حسین سازور و حنیف طاهری
عقیق: گزارش تصویری