عوامل قساوت قلب دربیان استاد اخلاق
عقیق: گفت و شنود بیهوده، دیدنی های بی ثمر و اعمال بیهوده؛ قساوت قلب می آورد.

انسان قسی القلب نه فقط در نماز حضور قلب ندارد؛ بلکه از عبادت لذت نمی برد. لذا خواب را بر نماز مقدم می دارد.


"آیت الله مظاهری"پی نوشت:
سیر و سلوک.ص45
منبع:عمارنامه