کتاب3جلدی شرح نوین رسائل منتشرشد

عقیق: این کتاب سه جلدی در دو بخش قطع و ظن تدوین شده است.

از ویژگی های شرح نوین رسائل، «تبیین کوتاه و رسا با هدف پرهیز از اطناب ممل و ایجاد مخل»، «تدوین نموداری مطالب کتاب در راستای ارتقاء فهم پذیری مطالب»، «ترتیب مطالب شرح، منطبق بر متن رسائل و هم آهنگ کردن شرح با متن رسائل» و «تسهیل یادگیری با تکمیل تقسیم بندی های کتاب و تصریح به اشکالات و توهمات مقدر»، است.

«تثبیت آموخته ها با ایجاد پیوستگی و انسجام میان مطالب رسائل و دانسته های اصولی پیشین»، «تشویق محلصین به پژوهش و مطالعه حواشی با بدست دادن سر نخ و ذکر کلام محشین در پاورقی»، «ترغیب مطالعه کننده به برقراری ارتباط با شرح با حفظ غلبه جانب گفتاری و درسی مطالب بر جانب نوشتاری» و «تکمیل فرایند استدلال با ذکر کامل مقدمات قیاس منطقی و ذکر مبادی تصوری و تصدیقی مباحث در ضمن بحث»، از دیگر ویژگی های این سه جلدی هستند.

گفتنی است کتاب سه جلدی شرح نوین رسائل از سوی مؤسسه انتشارات دارالعلم با تیراژ یک هزار جلد و قیمت شش هزار تومان، چاپ و منتشر شد.

 

منبع:حوزه

211008