در انگلیس؛
تبدیل انباری قدیمی به مسجد و مرکز اسلامی

عقیق: مجتمع اسلامی منطقه «ایلی کامبریدشیر» انگلیس قصد دارد تا انباری مبلمان قدیمی فروشگاه را به مرکز اسلامی و مسجد در منطقه تبدیل کند.
هدف مجتمع اسلامی از تبدیل این مکان به مسجد خدمت به جامعه مسلمان و دیدار خانواده های مسلمان برای تبادل فعالیتهای دینی و برگزاری جشنها و مناسبتهاست.
طرح تبدیل مراکز فرهنگی به مسجد با اعتراض برخی شرکتها مواجه شده و اعلام کرده اند که این کار تاثیر منفی بر منطقه تجاری می گذارد و محله تجاری را با ازدحام مواجه می کند


منبع:شبستان