توصیه های امام خمینی برای انس با منجات شعبانیه:
مناجات شعبانیه را بخوانید آقا!

عقیق:توصیه امام خمینی (ره) به قرائت مناجات شعبانیه و توجه به مضامین آن

{$sepehr_media_284651_400_300}