دو خط روضه/ حاج علی قربانی

عقیق:

{$sepehr_media_281807_400_300}