آیین پایانی هشتمین کنگره ملی شعر فاطمی هجده سال نوری

عقیق:در ادامه تصاویر این برنامه را می بینید: