اصلاعیه:
تجمع مردمی محکومیت اهانت به پیامبر و قرآن در تهران

عقیق:

تجمع مردمی محکومیت اهانت به پیامبر و قرآن در تهران