سوگواره شعر فاطمی عقیق اشک:
سایه‌ای مانده بود از مادر /سید حمیدرضا برقعی

عقیق:

{$sepehr_media_260653_400_300}