حكم بازي تخته نرد بدون شرط بندي

عقیق:بازي با تخته نرد و يا هر چيزي كه عرفا از آلات قمار محسوب مي شود، حرام است هر چند براي سرگرمي و بدون شرط بندي باشد.

پي نوشت:

استفتاء مركز پاسخگويي انوار طاها از دفاتر مراجع تقليد

منبع:انوارطاها