عوارض استفاده از ميوه ممنوعه در بهشت برزخي

عقیقسوره اعراف، آيه 22: («فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ...»)‏

حضرت آدم (ع) و حوا (ع) بعد از استفاده كردن از ميوه ممنوعه كه به واسطه وسوسه شيطان روى داد، وجه ظاهرى و بدن ماديشان براى آنها كشف شد كه به تعبير قرآن كريم «بدت سؤاتهما» آمده است. لذا قبل از هبوط اين برهنگى بر ايشان مكشوف شد كه لازم ديدند بروند خودشان را بپوشانند و از برگ درخت استفاده كردند. 
آدم (ع) و حوا (ع) در بهشت برزخى بودند كه بعد از وسوسه شيطان و عمل نكردن به فرمان خداوند تنزل مقام پيدا كرده و لباسهاى بهشتى آنها فرو ريخت و ناگزير از برگ درختان خودشان را پوشيدند، چون وجه مادى و بدنى آنها با عمل به وسوسه شيطان آشكار شد و متوجه جسمانيت خود شدند. 

پي نوشت:
 تفسيرالميزان، ج 8، ذيل آيه كريمه.

منبع:پرسمان