تعبیر خواب عقرب به روایت امام صادق

عقیق:عقرب یا درازدم از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است که شب‌ها و بیشتر در آب و هوای گرم فعال است. نیش این حیوان در نوک دُمَش است. شاید شما عقرب را دیده و از آن ترسیده باشید، اما این حیوان به خواب برخی از ما نیز می‌آید.

امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید: دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است: دشمن، حسود و سخن‌چین.

یوسف نبی (ع) تعبیر خواب عقرب را دشمن مکاره می‌دانست.

از نظر ابن سیرین دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.

او معتقد بود اگر کسی در خواب ببیند عقرب او را بگزید، دلیل بر این است که دشمنی او را سخنی سخت گوید؛ چنان که غمگین شود.

ابن سیرین گفته است اگر در خواب ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.

تعبیر خواب کشتن عقرب از نظر ابن سیرین این چنین است: اگر (کسی در خواب) دید عقربی را بکشت، دلیل بر این است که بر دشمنی ظفر یابد.

 

منبع:باشگاه خبرنگاران