عزاداری محرم در تکیه نفر آباد (قدیمی ترین تکیه تهران)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: