حكم بستن چشمها در نماز چیست؟

عقیق:همه مراجع: بستن چشم ها در حال نماز كراهت دارد، ولي موجب باطل شدن آن نمي شود و در صورتي كه موجب حضور قلب و خشوع در نماز گردد، بستن چشم اشكالي ندارد.

پي نوشت:

توضيح المسائل مراجع،ج1، م 1157.

منبع:انوارطاها