مراسم هفتگی هیئت راس الحسین(ع)

عقیق: تصاویر این مراسم را ببینید: