عزاداري عصر شهادت امام صادق(ع) در هيئت مكتب الصادق(ع)

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را می بینید: