حضور حاج حسین سازور در مسجد ارک

عقیق:

 

حضور حاج حسین سازور در مسجد ارک

حضور حاج حسین سازور در مسجد ارک

 

حضور حاج حسین سازور در مسجد ارک