شب اول فاطمیه هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان
عقیق: تصاویر این مراسم را ببینید :