حکم سجده و تیمم بر سیمان و موزائیک
عقیق:پاسخ سوال درباره سجده وتیمم بر سیمان و موزائیک طبق فتوای مقام معظم رهبری را در اینجا بخوانید.

 

سؤال: سجده و تیمم بر سیمان و موزائیک چه حکمی دارد؟

جواب: سجده و تیمم بر آن دو اشکال ندارد. اگرچه احوط، ترک تیمّم بر سیمان و موزائیک است.

سجده و تیمم بر سیمان و موزائیک چه حکمی دارد؟