عقیق |‌ aghigh.ir

کد خبر : ۹۲۸۵۹
تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۴
گفت و گو با حاج مهدی اکبری
ايـن هيئت ها با صلابت برگزار مي شـود بـه بركت يك رهبر انديشـمند و شـجاعي اسـت كـه خودش از سلاله زهراسـت. تنها كشـور ماسـت كـه رهبـرش روضـه فاطميـه مي گيـرد. مـا بيـش از هرچيـزي وظيفـه داریم تبعيـت از ولایت فقيه و يـاري رسـاندن بـه حضرت آقـا را بـه جوانـان هيئتي مان بياموزيم.

عقیق: وقتي حاج منصور روضه حضرت زهرا(س)  را مي خواند بيشـتر دلباخته خواندن شد. همان روزي كه حاجي «سرمايه محبت زهراسـت ديـن مـن» را مي خواند. شـعري كه حـاج مهدي معمـوال در پايـان ستايشـگري اش مي خوانـد. «سـرمايه محبـت زهراسـت دين من، مـن دين خويـش را به دو دنيـا نمي دهـم.»

 او در سـي ام تيرماه سـال 57 همزمان با ولادت امام زمان(عج)  در مشهد به دنيا آمد. از سـال 70 تا 72 شـروع به قرائت قرآن كريم كـرد و از سـال 72 تاکنون هـم روضه خوان هيئت هاسـت.بـه نوكري حضـرت فاطمـه زهرا(س) افتخـار مي‌كند و نسـبت بـه جوانان و جامعه ستايشـگري نسـل جديـد هم اعتقـاد ويـژه اي دارد. بر خلاف  بسـياري بـه آنها ميـدان مي دهد امـا در عين حال منتقد سـبكهاي ابداعي و برخي نوآوري هاي غلط در مداحي هم هست. از طرفي دغدغه ديده شـدن هيئت هـاي مذهبي شهرسـتان ها را دارد و از تمركز رسـانه هاي تبليغـي به هيئت هاي تهران هم گلایه مي‌كند. نام حاج مهدي اكبري برای جوانان هیئتی نامی آشناست و بسـياري از این جوانان از شهرستان هاي مختلـف هر پنجشـنبه شـب به مشـهد مي روند تا پـاي روضه های او در هيئـت علمدار بنشـينند و از نـواي گرم او بهـره ببرند.

*ديـدگاه شـما در اوايل كار بـه مداحي چگونه بود و چه كسـاني شما را در اين عرصه راهنمايي و هدايت كردند؟

در اوايـل فقط يـك روضه خواني معمولي بود و هيچ وقـت قصد معروفيت و مشـهور شدن نداشـتم ،  از كودكي آرزو داشـتم روزي روي صندلي بايستم و بخوانـم و عده اي هم سـينه بزنند. خيلي ها بنده را بـراي موفقيت در اين مسـير هدايـت و راهنمايي كردنـد؛ در وهلـه اول دعاي مادرم و بعـد از آن كمـك عزيـزي به نـام آقا رضـا تختي چي.

كم كم كـه وارد مراحـل عالي تر عرصـه مداحي شـدم، خيلي هـا در مداحي و دادن شـعر و محتـواي مقاتل و... بنـده را يـاري دادند . کلاس مداحی نرفته ام ، اما ناگفته نماند به محضر اسـتادان برجسـته اي رسـيدم و بارهـا هـم توفيـق داشـتم در معيتشـان كسـب فيض كنم.

*شـرايط امروز شـما چقدر با زمانـي كه در ميان مردم شـناخته شده نبوديد، فرق كرده است؟

 بالاخره يك سـري محدوديت هايي بـه وجود ميآيد. حالا يـك وقتي بازيگر، هنرمنـد يـا خواننـده اي معروف و مشـهور مي شـود اما يك وقتـي مداحي كه پرچمدار جريان حضرت سيدالشهداسـت بـه معروفيت و محبوبيت نزد مردم مي رسـد، اينجا مسـئوليت سـنگين تر است و انسـان را محدودتـر مي‌كند. بـه گونـه اي كه بسـياري از مـوارد مستحب  براي مـداح واجـب و بسـياري از مكروه هـا، حرام مي شـود.

*در اين شـرايط سخت و مسئوليت سـنگين مملو از محدوديت، بسـياري دوسـت دارنـد وارد عرصـه مداحـي بشـوند؛ شـما كه سال هاسـت ايـن وادي را تجربه كرديـد و بين مداحـان طراز اول كشـور جـزو بهترين هـا هسـتيد، چـه معيارهايـي را بـراي اين مداحان نسل جديد پيشنهاد مي‌كنيد؟

اعتقـاد دارم نـام مـا را روضه خـوان بگذارند بهتر اسـت، چراكـه مداحي نام بزرگي اسـت و به يدك كشـيدن آن مسـئوليت هاي سنگيني را روي دوش فـرد مي گـذارد. بـه قـول بـزرگان ما، مـداح بـه كسـي مي گويند كـه هنـگام روضه خواندن امـام زمـان (عج) را روبـه روي خودش ببينـد. براي مـا يـك چنين اتفاقـي نيفتاده! اگر كسـي كه قصـد ورود بـه اين عرصه را دارد، بـه فكـر معروفيـت باشـد بدانـد كـه معروفيـت و محبوبيـت در مداحـي تنهـا بـه امضـاي حضرت زهراسـت و رسـيدن بـه ايـن جايگاه هـم نيازمنـد تلاش ها و مراحل خودسـازي ويژه اسـت. برخي متأسـفانه مي آينـد و بـه بنـده ميگوينـد ميتوانيـم خدمت شـما برسـيم و درس پـس بدهيـم! در صورتي‌كـه بنـده خـودم شـاگردي بيـش نيسـتم بـه ايـن دوسـتان توصيـه مي‌كنـم خدمـت بـزرگان مداحـي و پیرغلامان ستايشـگري اهلبيـت برسـند و از آنهـا معرفـت بـه ستايشـگري را بياموزنـد. نـگاه صـرف به معروفيـت به نظرمن انسـان را بيشـتر از دامن معرفـت و علـم بـه ستايشـگري و اصـول مداحـي دور مي‌كنـد و بـدون مقدمـه مـداح جـوان و ناپختـه را وارد حواشـي ايـن حرفـه مي‌كنـد.  توصيـه بنـده اين اسـت كه اگـر اسـتادي در شهرشـان دارنـد حتما در کلاس های اين اسـتاد شـركت كنند. قبـل از مداحي بيـش از هرچيزي بـه بحـث خودسـازي و اقامه نمـاز اول وقـت اهتمـام بورزنـد؛ مي دانيد اخلاق و معرفـت در هـركاري اولويت بيشـتري دارد. شـما بهترينهاي دنيا را داشـته باشـيد وقتي اخلاق نداشـته باشـيد، انگار يك باطن تهي داريـد. حالا برخـورداري از اين ذات حسـنه و مـكارم اخلاق ويـژه كار مـداح را در راسـتاي تعميق معنويـت جلو مي انـدازد در غير اين صورت در بحـث روضه خوانـي و مداحـي بـا چالـش همـراه مي‌كند.  

*اصلا به واژه آسيب شناسـي در مداحـي اعتقاد داريـد و از نظر مهدي اكبري انحراف در مداحي وجود دارد؟

 انحـراف در همـه چيـز وجـود دارد. شـيطان براي هركسـي به شـيوه و مسـير خـودش وارد مي شـود و بـر او رسـوخ مي‌كنـد. مـا مداحـان بايد بيـش از مشـاغل و افـراد ديگر مراقبـت انجـام دهيم، چون منتسـب به حضـرت سيدالشـهدا(ع)  هسـتيم.  اگـر خطايـي از مـا سـر بزنـد برخـي سوءاسـتفاده گر و چالش انـداز در عرصـه ديـن، منتظـر هسـتند ايـن خطاهـا را بـا حربه هاي تبليغـي خود برجسـته كنند و به ديـن ما ضربه بزننـد. در واقـع آسـيب و انحـراف در مداحـي و هيئت هـاي مـا تبعـات سـنگيني بـراي بي دين كردن مـردم مـا دارد. از اين بابت مسـئوليت ما بسـيار سخت و سـنگين اسـت. بايد سـعي كنيم يك سـري مراقبتهايي داشـته باشـيم و پـاي درس اخلاق علما بنشـينيم كه بسـيار كارسـاز و راهگشاسـت. مـن خودم سـعي مي‌كنم پـاي منبر كسـاني را كـه قبول دارم، بنشـينم و از مواعـظ آنهـا بهـره ببرم.

*شـما كه زانـو زدن پـاي منبر وعـاظ تأثيرگـذار را جـزو اصول مداحـي خـود مي دانيـد، فكـر مي‌كنيـد ارتباط مـداح بـا علما چقدر ميتواند به رشد و نمو ستايشگران ماكمك كند؟

 بسـياري از واعظيـن مـا سـخنان پرمحتـوا، اصولـي و عقلانی  دارنـد كـه هدايتگر هسـتند و براي مداح ما كاربردهاي بسـيار غنـي دارد. بايد بدانيم ميـان حـق و باطل چـه زوايـا و ابعـاد پنهاني وجـود دارد كه گاهـي اوقات چه قدر فرد دچار اشـتباه محاسـباتي مي شـود و يك عمر براي او پشيماني دارد. اسـتفاده از بيـان راه گشـاي علما و واعظيـن ما بسـيار مي تواند براي مـردم بـه خصوص مداحـان ما مؤثر باشـد.

*دسـتمزدهايي كـه برخـي مداحـان مي گيرنـد دسـتخوش تحركات يك سـري از سـايت هاي ضد انقلاب  و شـائبه هايي اسـت كـه در جامعـه مطـرح مي شـود. درسـت اسـت كـه مي گوينـد مداحان معروف دستمزدهاي هنگفتي مي گيرند؟

دسـتمزدي كـه بـه مـا مي دهنـد بـه آن صلـه ميگوينـد. صلـه يـك نوع هديـه اسـت كـه از زمـان امـام صـادق(ع) كـه ايشـان روضـه مي گرفتند بـه روضه خوان هـا تعلـق ميگرفـت. عـرف مداحـي و هيئـت داري ايـن اسـت كـه روضه خـوان روضه بخوانـد و وظيفه اش اين اسـت كـه در روضه سيدالشـهدا (ع) كـم نگـذارد وكسـي كـه او را بـه عنـوان مسـئول هيئت دعـوت كـرده هم بايد بـه وظايف خـودش عمل كنـد. اما ايـن نكته جالب اسـت كه بدانيد مـا مي خوانيم و صاحب هيئت شـخص ديگري اسـت چه بـه مـا صله بدهند و چه ندهند برنده ما هسـتيم.  بنده و بسـياري از دوسـتان ايـن نگرش را داریـم اما ايـن كه مطـرح مي شـود مداحان مـا نجومي مي گيرنـد ايـن همان چيزي اسـت كـه سوءاسـتفاده گران به دنبـال ايجاد چالـش در هيئت ها و آسيب رسـاندن بـه معنويت مردم هسـتند.

*هيئـت علمـدار يكـي از هيئتهـاي مطرح مشـهد اسـت كه سالهاسـت شما به عنـوان مـداح اين هيئـت مطرح هسـتيد. فضاي هيئت هاي مشـهد را چطور مي بينيد؟

هيئت علمدار از سـال 81 همزمان با شـام رحلت حضرت ام البنين(س)  برپا شـد؛ خوشـبختانه هيئتي هاي مـا نه ادعايـي دارند و نه هيئت مان وابسـته به جايي اسـت. خودمان بـه صورت خودجوش هزينه هـاي هيئت را تأمين مي‌كنيـم. خوشـحاليم كـه ايـن روزها بيـش از مواقـع قبل بـه هيئت هاي شهرسـتان ها اهميـت مي دهنـد چراكه رسـانه ها گسـترش بيشـتري پيدا كرده انـد و روزگاري انـگار هيئت فقـط در تهران بود و بس! امـروز مداحان و وعـاظ شهرسـتانها را هـم تهراني هـا دعـوت مي‌كننـد و ايـن نشـان از گسـترش هيئت هـاي ما و نگاه سراسـري بـه جريـان هيئت هاي مـا دارد.  توسـعه رسـانه هاي مذهبـي بـه گسـترش و توسـعه هيئتهـاي مذهبـي كشـور هم كمـك مي‌كند.

*خود شـما بيشـتر با چه روضه ای گريـه مي‌كنيد؟ نوحـه خاصي يا صداي كسي؟

 جالـب اسـت بدانيـد اوليـن روضه اي كـه گوش كـردم روضه حـاج منصور ارضـي بـود كه روضه حضـرت زهـرا (س) را خواندند. چون مـن خودم علاقه بسـیاری بـه روضه حزن انگيـز حضرت زهـرا (س) دارم اكثر اوقات ياد شـعر »سـرمايه محبـت زهراسـت دين من؛ مـن ديـن خويش را بـه دو دنيا نمي دهـم» مي افتم.

*شما به دنبال كردن مسائل سياسي روز اعتقاد داريد؟

حتمـا مـداح بايد با روز حركت كند و عقبت ر از اتفاقات و مسـائل سياسـي روز نباشـد. امـا مـا بيـش از هرچيـزي وظيفـه داریم تبعيـت از ولایت فقيه و يـاري رسـاندن بـه حضرت آقـا را بـه جوانـان هيئتي مان بياموزيم. حال ايـن‌كار مي توانـد در موعظـه، شـعر و نوحـه باشـد. ولایت مداری يك اصل اسـت كـه امروز نبايـد در ميـان جوانان هيئتي مـا به آن بی توجهی شـود.

*بـه نظرشـما وظيفه مـداح امـروز مـا و دغدغـه امـروز مهدي اكبري چيست؟

وظيفـه مـا روشـنگري و بصيرت افزايـي اسـت و اینکه جـوان را بـا امـام حسـين(ع)  رفيـق كنيـم. حقانيـت حضـرت علـي(ع)  را بـه مـردم بشناسـانيم. وظيفـه مـا ايـن اسـت كـه بـه مـردم بگوييـم چـرا علـي (ع) خانه نشـين شـد و نگذاريـم دوبـاره ثقيفـه اي تكـرار شـود و علـي (ع) خانه نشـين شـود . به جـوان بفهمانيم از يك جا شـروع كنيـد چه بهتر كـه ايـن شـروع از نماز اول وقت باشـد.

كسـي پـاي منبر ما مي نشـيند بـه او بگوييـم هيـچ كس بـراي تو پـدر و مادر نمي شـود حتي اگـر مانع هيئـت رفتـن تو شـدند! بـا آنهـا بدخلقـي نكنيـد و تعظيـم و تبعيت از پـدر و مـادر را هم به آنهـا بياموزيـم. توأمان بـا اين يادآوري هـا بگوييم هرچـه داريـم و ايـن هيئت ها با صلابت برگزار مي شـود بـه بركت يك رهبر انديشـمند و شـجاعي اسـت كـه خودش از سلاله زهراسـت. تنها كشـور ماسـت كـه رهبـرش روضـه فاطميـه مي گيـرد. وقتـي رهبرمان مي فرماينـد بصيـرت داشـته باشـيد و بر وحـدت و برادري تأكيـد دارند در عيـن حـال روضـه فاطميـه مي گيرنـد ايـن يـك كياسـت و ديانـت بالقـوه اي اسـت كـه باید برای جوانان تبیین شود؛ جوانان مـا بيش از پيـش فـرا بگيرنـد و از آن بهـره لازم را ببرنـد. دغدغـه امـروز مهـدي اكبـري هـم ايـن اسـت كـه مسـئوليتي را كـه بـر دوش مـا گذاشـتند، بتوانيـم بـه نحـو احسـن انجـام بدهيـم و خـودم سـعي كنـم عنايتـي را كـه حضـرت سيدالشـهدا(ع) بـه مـن ارزانـي داشـته، خـراب نكنـم.

منبع: چهارده

نشريه مشترك موسسه قدس و سايت عقيق
پربازدیدترین اخبار
پنجره
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
حاج علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
0
0
عالی بود واقعا بهترین نظم در برگزاری جلسه رو همین هیات علمدار داره که هر هفته برگزار میشه و البته بهترین مداح مشهد هم از نظر هیاتی های مشهد حاج مهدی هست البته حاج احمدآقا واعظی هم که حق استادی دارند و احترامشون واجب
مجتبي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
0
0
احسنت به عوامل اين سايت كه با ايشان مصاحبه كرديد
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
0
0
حاج مهدی نوکرتم خیلی آقایی به مولا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
0
0
حاج مهدی جان سلام امیدوارم که نفست همیشه گرم وبا همین شور وحال تو راه عشق قدم برداری.
تازه ها
پربحث ها